Erihoolekandeteenused

Mis on erihoolekande teenus?

Erihoolekandeteenused on inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist ja  kõrvalabi  tegevusjuhendaja poolt.

Peretarkuse keskus osutab toetavaid teenuseid neile inimestele, kes  elavad oma kodus. Aitame kaasa, et inimene oleks oma elus aktiivsem ja iseseisvam. Samuti ootame, et inimene ka ise maksimaalselt panustaks oma igapäevaelu tegevustesse.

Toetavateks teenusteks on igapäevaelu toetamise teenus ja toetatud elamise teenus.

Igapäevaelu toetamise teenus…

…on mõeldud kodus elavale inimesele, kes oma vaimse tervise seisundi tõttu vajab toetust ja abi igapäevaeluga seotud tegevustes.

Teenuse eesmärk on inimese parima võimalikult iseseisva toimetuleku ja arengu tagamine ning ühiskonnaelus osalemise toetamine.

Mida teenusel tehakse? 

  • Inimest juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel, viiakse läbi tugigruppide tegevust ja toetatakse nendes osalemisel ning avalike teenuste kasutamisel ja hariduse omandamisel.
  • Kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu- ja tööoskusi ning võimaldatakse töö tegemise harjutamist.
  • Nõustatakse tema lähedasi ja inimest ennast tema tervise ning käitumisega seotud eripäradest.

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. Selleks võib olla meie asutus, inimese kodu või muu koht tegevusest lähtuvalt.

Toetatud elamise teenus…

…on mõeldud inimesele, kes suudab enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajab toetust iseseisvalt elades.

Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades.

Mida teenusel tehakse? Inimest juhendatakse tema majapidamise korraldamisel, sh eelarve koostamisel, eluruumi kasutamise ja selle hooldamisega seotud teenuste korraldamisel ning kasutamisel.

Teenusel abistatakse inimest elukorraldusega seotud reeglites kokku leppimisel ning nende täitmisel.

Millal teenust osutatakse? Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. Selleks võib olla inimese kodu, meie asutus või muu koht teenuse tegevustest lähtuvalt.

Erihoolekandeteenuse saamiseks esitatakse taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalkindlustusameti teenuste konsultant hindab, millises eluvaldkonnas vajab inimene kõrvalabi või toetust, ja otsustab, kas sobivaks abimeetmeks on erihoolekandeteenus. Teenuse taotlusest otsuse tegemiseni võib minna kuni 40 tööpäeva. Teenuse vajaduse puhul abistab teenuste konsultant sobiva teenuse osutaja valikul ja vaba teenuskoha olemasolul suunab inimese teenusele.